Bulgarian Society for Endovascular Therapy

П О К А Н А
за

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОВАСКУЛАРНА ТЕРАПИЯ

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОВАСКУЛАРНА ТЕРАПИЯ”, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Лозенец, бул. Н. Вапцаров, №51Б, п.к.1407, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 18 януари (вторник) 2022 година от 17:00 ч. в зала „Овална“ в Български Червен Кръст, приземен етаж, със следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 10.2019 – 10.2021 г.
  2. Предложения за актуализиране на Устава.
  3. Избор на Председател на дружеството.
  4. Избор на Управителен съвет.
  5. Приемане на нови членове в дружеството.
  6. Разни

Всички членове на дружеството се канят да присъстват лично или чрез упълномощени представители на Общото събрание.

Bulgarian Society for Endovascular Therapy

INVITATION
for

ANNUAL GENERAL ASSEMBLEY OF THE BULGARIAN SOCIETY OF ENDOVASCULAR THERAPY

The Management Board of the BULGARIAN SOCIETY OF ENDOVASCULAR THERAPY, with address of management: Sofia 1407, Lozenets Municipality, 51 Vaptsarov Blvd., 51B, convenes an Annual General Assembly of the members of the association, which will be held on January 18 (Tuesday) 2022 from 17:00h. in the hall “Oval ” in the Bulgarian Red Cross Building, ground floor, with the following agenda:

1. Report on the activities of the Management Board for the period 10.2019 – 10.2021
2. Proposals for updating the Articles of Association.
3. Election of the Chairman of the company.
4. Election of the Management Board.
5. Admission of new members to the company.
6. Miscellaneous

All members of the company are invited to attend in person or through authorized representatives of the General Meeting.