Стани член

Членство в БДЕТ

Българското Дружество за Ендоваскуларна Терапия е обединение в мултидисциплинарна съсловна организация, която да създаде единен стандарт за лечение заболяванията на периферната съдова система.

Специалисти в сферата на:

5

инвазивна кардиология

5

съдовa хирургия

5

образна диагностика

5

неврохирургия

5

ангиология

5

неврология

Видове членство

Редовни членове

Редовни членове на БДЕТ могат да бъдат само лекари с придобита специалност по кардиология, съдова хирургия, ангиология, рентгенология, неврология, неврохирургия и специализанти по тези специалности.

Асоциирани членове

Асоциирани членове на БДЕТ могат да бъдат лекари и от други специалности.

Почетни членове

Почетни членове на БДЕТ са изтъкнати лекари, които УС на Дружеството номинира.

Членски внос

 • Редовните членове заплащат годишен членски внос в размер на 50 лв.
 • Асоциирани членове и специализантите заплащат годишен членски внос в размер на 30 лв.

* Редовните, асоциираните членове и специализантите се ползват с едни и същи права и задължения.

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

Нови членове на БДЕТ се приемат от УС, въз основа на попълнени заявление за членство.

Заявление

Попълнете формата за членство

Ще получите потвърдителен меил и обратна връзка от дружеството в 30 дневен срок.

Заявявам:

С подписа си декларирам, че:

2 + 9 =

agsdix-null

Спасяването на човешкия живот е закономерност, а не чудо!

Проф. Иво Петров

Устав

на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОВАСКУЛАРНА ТЕРАПИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „Българско Дружество по ендоваскуларна терапия” е самостоятелно юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в частна полза, в съответствие със законодателството на Република България и при спазване на принципите на доброволност, равенство, изборност и самоуправление.
(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „Българско дружество по ендоваскуларна терапия” , като името може да се изписва и на английски език, както следва: “BULGARIAN SOCIETY OF ENDOVASCULAR THERAPY”
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация, както и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на сдружението са: гр.София, община Лозенец, бул. Н. Вапцаров, №51Б, п.к.1407

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Основни цели на сдружението

Чл. 5. Основни цели на сдружението са:

 1. Да работи за развитието на българската ендоваскуларна наука и практика, да повишава теорeтичните и практически познания в областта на ендоваскуларната медицина в интерес на пациентите.
 2. Да информира лекарите, Министерството на здравеопазването, Здравно осигурителните институции на Република България и българската общественост за състоянието и проблемите на българската и международна ендоваскуларна теория и практика.
 3. Да съдейства за организирането на съвременнотото лечение и профилактика на периферните съдови заболявания у нас.
 4. Да подпомага защитата на професионалните интереси на ендоваскуларните специалисти в Република България, да организира обучение за повишаване квалификацията по ендоваскуларна терапия и издава сертификати за ендоваскуларни специалисти.
 5. Да съдейства за развитието на международните контакти в областта на ендоваскуларната медицина.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в областта на изучаването, развитието и прилагането на нови научни и практически достижения в областта на ендоваскуларната теория и практика .За постигане на своите цели сдружението ще установява и развива международно сътрудничество със сродни организации и асоциации по ендоваскуларна терапия от други страни, ще разширява контактите на българските ендоваскуларни специалисти с изтъкнати специалисти и институти от други страни за пренасяне на постиженията им в научната и практическата медицина в България, както и за пропагандиране успехите на ендоваскуларната терапия в други страни.

Определяне на дейността

Чл. 7. Сдружението осъществява дейност в частна полза, като ще разходва имуществото си за оказване на подкрепа на своите членове при изготвяне на анализи, концептуални проекти, провеждане на научни и обществени дискусии в сферата на съдовите заболявания, обучение на своите членове като специалисти в областта, курсове за придобиване на квалификация и преквалификация на национално и международно равнище;

Предмет на дейност

Чл. 8. За изпълнение на своите цели и задачи, сдружението има следния предмет на дейност:

 1. Разработва, финансира и осъществява програми и проекти;
 2. Формира работни групи за решаване на отделни проблеми, свързани с основните и цели;
 3. Участва със свои експерти в прояви на двустранно и международно сътрудничество;
 4. Разработва и реализира съвместни проекти и програми с други организации със сходни цели и задачи.
 5. Съдейства за обмен на екипи специалисти в изпълнение на своите цели.
 6. Учредява награди, стипендии, специализирани финансови фондове.
 7. Организира обучение на специалисти, курсове за придобиване на квалификация и издава сертификати за специалисти по ендоваскуларна медицина на съдови заболявания, преквалификация на национално и международно равнище;
 8. Членува в международни организации със сходни цели, задачи, ръководни принципи и дейност;
 9. Подпомага правителствени и други неправителствени организации , работещи по същите или сходни проблеми;
 10. Организира и провежда семинари, конференции, симпозиуми, и други научни форуми в съответствие със своите цели и задачи;
 11. Подготвя и издава информационен бюлетин за своята дейност, както и за дейността на други организации в същата област;
 12. Подпомага и развива обучението в областта на ендоваскуларната медицина.
 13. Подпамага развитието на науката в областта на ендоваскуларната медицина , интегрира и разпространява позитивните резултати;
 14. Обединява различни благотворителни организации, институции, дружества и асоциации, имащи същия или сходен предмет на дейност, и които посредством собствен устав забраняват разпределението на техните приходи и имущество между техните членове;
 15. Обединява ендоваскуларните специалисти в цяла България;
 16. Урежда научни срещи и издава списание за публикуване на научни разработки, представяни на такива събития, както и други подходящи статии;
 17. Насърчава обмена на лекари по ендоваскуларна медицина в страната, Европейския съюз и други страни;
 18. Осигурява подходяща професионална консултация и съвети на официалните власти относно въпроси в областта на ендоваскуларната медицина;
 19. Инвестира средствата на Дружеството, непряко необходими за неговите цели по начин, който може да бъде счетен за подходящ за изпълнение на задачите на Дружеството, при спазване на ограниченията предвидени в закона;
 20. Стимулира сътрудничеството между подобни организации на страните в Югоизточна Европа и Средиземноморския регион, чрез организиране на двустранни срещи, регионални симпозиуми и пълно интегриране в страните от Европейския съюз.

ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл.9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат само физически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно дееспособно и правоспособно лице – лекар, притежаващ или специализиращ някоя от следните специалности: кардиология, ангиология, съдова хирургия, образна диагностика, неврология, неврохирургия и педиатрия, който споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 10. Права на членовете:

 1. Да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. Членове имат право да избират и да бъдат избирани в органите на управление;
 3. Да бъде информиран за дейността на Дружеството;
 4. Да се ползува от имуществото на Дружеството и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в този устав.

Чл. 11. Задължения на членовете:

 1.  Всеки член е длъжен да внася редовно членския си внос;
 2. Всеки член е длъжен да спазва Устава на Дружеството, решенията на ръководните органи на Дружеството и да работи за постигане на неговите цели, да работи за увеличаване на имуществото на Дружеството и издигане на неговия обществен авторитет.
 3.  Да опазва имуществото на Дружеството
 4. Да не разгласява факти и информация, решения и данни, които са му станали известни при или по повод осъществяване на членуването му в Дружеството, както и да осигурят неразгласяването им от служителите на Дружеството, които могат да ги използват само по предмета на този договор.

Чл. 12. Членските права и задължения са лични с изключение на имуществените, непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права не може да бъде предоставено на друго лице, освен с изрично нотариално заверено пълномощно и пълномощно за конкретните действия.

Придобиване на членство

Чл. 13. (1) Членовете на Дружеството се приемат от Общото събрание, след одобрение от Управителния съвет. Одобрението от Управителния съвет на членовете става с явно гласуване и мнозинство от три четвърти.

(2) Всеки кандидат за членство трябва да подаде писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Най-малко две седмици преди датата на Общото събрание Председателя на Дружеството предоставя на всички членове списък на кандидатите, чиито заявки са одобрени от Управителния съвет. Приемането на членовете става с явно гласуване с мнозинство от 50 плюс един глас от всички членове на Дружеството. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.

(3) Не може да бъде член лице, което е осъдено с влязла в сила присъда за извършване на престъпление от общ характер

Прекратяване на членство

Чл. 14. (1) Членството се прекратява:

 1. С едностранно волеизявление до Дружеството;
 2.  Със смъртта или поставянето под пълно или частично запрещение;
 3. При влязла в сила присъда за извършено престъпление от общ характер
 4. С изключване;
 5. С прекратяване дейността на Дружеството
 6. При невнасяне на повече от едногодишен членски внос, както и при системно неучастие в дейността на Дружеството
 7. Проява на неетично и непрофесионално поведение.
 8. При наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(2) Решението за изключване се взема от Общото събрание на Дружеството по мотивирно предложение на Председателя.

(3) При прекратяване на членството Дружеството не дължи връщане на направените имуществени вноски.

 

ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 15. (1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, влогове, вземания, права върху интелектуална собственост и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

(2) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейност, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ

Източници на средства на сдружението

Чл. 16. (1) Всеки член е длъжен да заплаща членски внос. Членския внос се заплаща на една вноска веднъж годишно, или на тримесечие.

(2) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава средства и от:

 1. дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство;
 2. финансиране и спонсориране на целите, задачите и проектите на сдружението от трети лица;
 3. дарения и завещания от български и чуждестранни физически и
  юридически лица;
 4. приходи от имуществото на сдружението;
 5. развиване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на сдружението;
 6. други приходи и постъпления.

(3) Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движимо и недвижимо имушество, вещни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, ценни книжа, дялово участие в сдружения, права върху акции, вземания и други имуществени права. Всички направени дарения се вписват в специална книга за дарения.

(4) Български и чуждестранни юридически и физически лица могат безусловно или с условиие да правят дарения или завещания в полза на сдружението.

(5) Когато дарителят или завещателят желае с дарението или завещанието да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и др., той може да поиска наградата, стипендията или фондът да носят неговото или друго определено от него име.

(6) Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, в случай че са направени при неприемливи за сдружението условия или в противоречие с неговите цели, както и в разрез с морала, законите на Република България и с добрите нрави.

(7) Имуществото на сдружението се влага в банкови депозити, недвижими имоти, ценни книжа, /акции, облигации/, права върху дялови вноски, права върху интелектуална и индустриална собственост и по друг подходящ начин. Влагането на имуществото трябва да гарантира достатъчен доход за запазване и увеличаване на имуществото, като се държи сметка за инфлационите процеси и за финансирането на нестопанските цели на сдружението.

Стопанска дейност

Чл. 17. Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност

Чл. 18. (1) Осъществяваването от сдружението стопанска дейност може да има за предмет издаване и разпостранение на печатни учебници, периодична литература, рекламни материали по проблемите на ендоваскуларната медицина, организиране на квалификационни курсове, симпозиуми и конгреси срещу заплащане.

(2) Извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и реда, определени от действащото в Република България законодателство за извършване на стопанска дейност.

Покриване на загуби

Чл. 19. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 50 процента +1 гласа от всички членове на сдружението.

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 20. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 21. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението. В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Учредителите на Сдружението по право са членове на Сдружението

Представителство

Чл. 22. (1) Сдружението се представлява пред всички правни субекти (физически и юридически лица) в страната и чужбина от Председателите на Управителния съвет.

(2) Гласуването в Общото събрание се осъществява лично от всеки член. Членовете на Сдружението се представляват в Общото събрание от изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.

(3) Пълномощник на физическо лице може да бъде само дееспособно и правоспособно физическо лице.

(4) Изричните пълномощни се изготвят и прилагат за участие в Общото събрание на Сдружението, като същите могат да бъдат за ограничен или неограничен брой участия в заседания на събранието.

(5) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(6) Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Преобразува и прекратява сдружението по предложение на Управителния съвет;
 4. Приема и изключва членове по установения в този Устав ред;
 5. Избира и освобождава Председателите и членовете на Управителния Съвет;
 6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;
 8. Нзначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
 9. Взема решение за участие в други организации;
 10. Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 11. Приема бюджета на сдружението;
 12. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и началната вноска;
 13. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 14. Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

(2) Решенията на Общото събрание са зъдължителни за другите органи на Сдружението и подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(3) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона или Устава могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание по искане на 1/5 от заинтересуваните членове на Сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(4) Споровете по ал. 2 могат да бъдат повдигани пред Окръжния съд по регистрацията на Сдружението от 1/5 от нейните членове, от орган на Сдружението или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението

Свикване на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Преобразува и прекратява сдружението по предложение на Управителния съвет;
 4. Приема и изключва членове по установения в този Устав ред;
 5. Избира и освобождава Председателите и членовете на Управителния Съвет;
 6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;
 8. Нзначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
 9. Взема решение за участие в други организации;
 10. Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 11. Приема бюджета на сдружението;
 12. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и началната вноска;
 13. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 14. Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

(2) Решенията на Общото събрание са зъдължителни за другите органи на Сдружението и подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(3) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона или Устава могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание по искане на 1/5 от заинтересуваните членове на Сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(4) Споровете по ал. 2 могат да бъдат повдигани пред Окръжния съд по регистрацията на Сдружението от 1/5 от нейните членове, от орган на Сдружението или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението

Провеждане на Общо събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Право на сведение

Чл. 26. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 27. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Членовете удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателите и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 28. Общото събрание може да заседава, ако са се явили повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете като така проведеното Общо събрание е законно независимо от броя на присъстващите членове.

Право на глас

Чл. 29. Всички членове имат право на един глас.

Чл. 30. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание при наличие на изрично писмено нотариално заверено пълномощно.

Конфликт на интереси

Чл. 31. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
 4. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Мнозинство

Чл. 32. (1) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство (50 плюс 1 глас) от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 23, т. 1 , т. 3 и т.5 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 33. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или от самото естество на самото решение не следва друго.

Протокол

Чл. 34.  (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл. 35.  (1) Сдружението се управлява и представлява от двама Председатели на Управителния съвет, които вземат решения заедно и поотделно.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с тайно гласуване.

(3) Управителният съвет се състои от девет лица – членове на Сдружението.

(4) Мандата на членовете на Управителния съвет е четири години и могат да бъдат преизбирани само веднъж.

Чл. 36. Членовете на Управителния съвет трябва да:

1. имат постоянно местоживеене в страната;

2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;

Чл. 37. Не може да е член на Управителния съвет лице, което е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер

Чл.38. Мандатът на Управителния съвет се прекратява:
– с изтичане на срока от 4 (четири) години;
– предсрочно с решение на Общото събрание.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 39. (1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета

(2) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения доколкото това не пречи на вътрешното разпределение на функциите между членовете и вземането на решения.

(3) Управителния съвет:

 1. представлява Дружеството, както и определя обема на представителната власт на отделните свои членове;
 2. се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
 3. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателите да свикат заседание за обсъждане на отделни въпроси.
 4. Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.
 5. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
 6. разпорежда се с финансовите срества
 7. определя адреса на Дружеството
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава са от неговата компетентност;
 9. изпълнява задълженията предвидени в Устава;
 10. избира Председатели на Дружеството и разпределя работата между членовете си;
 11. изготвя и внася проекти за актове на Общото събрание;
 12. приема организационни документи за текущатата работа на Дружеството, методически указания и др.;
 13. Управителният съвет приема организационно – управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала;
 14. Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
 15. Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
 16. Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.
 17. Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
 18. Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 19. Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността само на Общото събрание.

Заседания на Управителния съвет. Кворум и мнозинство

Чл. 40. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководи от Председателите. Председателите са длъжни да свикат заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателите не свикат заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие и на двамата Председатели, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член

Чл. 41. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 39, ал.3, т.13 и т.14 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

 1. съществена промяна на дейността на сдружението;
 2. съществени организационни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

Чл. 42. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Председатели

Чл. 43.  (1) Председателите на Управителния съвет организират, ръководят и контролират дейността на Сдружението, в съответствие с решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

(2) Председателите на Управителния съвет представляват Сдружението пред трети лица.

(3) По време на продължително отсъствие, заболяване и при невъзможност да изпълняват задълженията си, Председателите на Управителния съвет упълномощават някой от членовете на Общото събрание да изпълнява задълженията им или част от тях. Упълномощаването следва да бъде с нотариална заверка на подписа.

(4) организират дейността на сдружението, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество чрез еднолични действия.

(5) Председателите се избират за срок от пет години, като мандатът съвпада с мандата на Управителния съвет.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 44. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 45. Ежегодно до края на месец март Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 46. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 47. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.
Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на експерт-счетоводител

Чл. 48. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 49. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл. 50. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл. 51. Дружеството не разпределя печалба.

Книги на дружеството

Чл. 52. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателите на съответния орган и на секретаря и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателите на съответния орган. Членовете на Дружеството и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 53. Дружеството се прекратяваю

1. по решение на Общото събрание;

2. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

Ликвидация

Чл. 54. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

(4) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя между членовете на сдружението, като квотите се определят от Управителния съвет.Решението за това се приема с мнозинство 2/3 от всички членове на Управителния съвет.

(5) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§2. Относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на българското законодателство и разпорадбите на ЗЮЛНЦ.

§3. По отношение на настоящият устав се прилага действащото в Република България законодателство, като в случай на промяна, която би довела до недействителност на неговите членове, учредителите се съгласяват да предприемат действия във връзка с тяхното изменение, с оглед съответствието на устава с действащото законодателство. До момента на изменението на устава недействителните членове се считат за неписани.

Структура на БДЕТ

Съпредседатели на дружеството

 • Проф. д-р Иво Петров, завеждащ  клиника по Кардиология и ангиология в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център
 • Проф. д-р  Васил Червенков, завеждащ Отделение по Съдова хирургия в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Научен и организационен секретар

 Доц. д-р Васил Велчев от УМБАЛ „Св. Анна”.

Членове на Управителния съвет

 • проф. д-р Лъчезар  Гроздински, 
 • доц. д-р Васил  Хаджидеков, 
 • проф. д-р Галина Кирова
 • доц. д-р Кузман Гиров
 • д-р Чавдар  Бъчваров.

Съпредседатели

Проф. Иво Петров, ДМ

Проф. Иво Петров, ДМ

съпредседател на БДЕТ

Проф. д-р Иво Петров

завеждащ клиника по Кардиология и ангиология в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център

Проф. Иво Петров завършва Софийския медицински университет през 1992 г. и придобива специализация по вътрешна медицина през 1999 г., а през 2003 г. е сертифициран по кардиология. Проф. Петров също завършва програма за управление на здравеопазването в Софийския университет. Завършил е следдипломна медицинска подготовка по тестове за ехо-стрес във Висбаден, Германия, а през 1999-2000 г. получава стипендия за специализация по инвазивна кардиология и рентгенология в Института по кардиология и сърдечно-съдова хирургия, спонсорирана от Фондация Фавалоро в Буенос Айрес, Аржентина. През периода 1992-2006 г. д-р Петров работи в УМБАЛ “Света Екатерина” и е номиниран за асистент по кардиология. През ноември 2006 г. той е назначен да ръководи кардиологичното отделение в болница Acibadem City Clinic Tokuda. От ноември 2012 г. заема длъжността началник на клиника по Кардиология и ангиология и Медицински директор в Сърдечно-съдовия център на Аджибадем Сити Клиник.  

КЛИНИЧНИ ИНТЕРЕСИ:

 • Оптимизация на първичния PCI при ОКС
 • Ендоваскуларно лечение при анавризма или дисекация на гръдна и коремна аорта
 • Стентиране на каротидни артерии в предизвикателни случаи
 • Невроинтервенции и ендоваскуларно лечение на остър исхемичен инсулт
 • Перкутанна смяна на аортна клапа (TAVI) и корекция на митрална клапа (MitraClip)

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ:

Специализация по инвазивна кардиология и радиология, Институт по кардиология и сърдечно-съдова хирургия, Буенос Айрес, Аржентина; Специализация по Ангиология

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА

 • Член на Съвета на директорите на Международното дружество на ендоваскуларните специалисти / ISEVS /
 • Член със статут “Fellow” на Европейското кардиологично дружество
 • Член на със статут “Fellow” на Американския колеж по кардиология
 • Член на Испанската кардиологична асоциация
 • Член на Латиноамериканската асоциация на интервенционалните кардиолози
 • Бивш председател на Българското дружество по кардиология
 • Председател на Българското дружество за ендоваскуларна терапия

Проф. д-р Васил Червенков

завеждащ Отделение по Съдова хирургия в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда; Началник клиника по Съдова хирургия в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Завършил е медицина през 1987 г. в МУ – София. Веднага след това започва работа по разпределение за 1 година в хирургично отделение в Силистра. От 1988 г. е асистент в УНБАЛ „Св. Екатерина” в клиниката по „Съдова хирургия”. През 1992 г. покрива изисквания за клиничен достъп в Съединените щати и е сертифициран от ECFMG. Година по-късно покрива критериите на FLEX. След присъждане на специалност по „Обща хирургия” в България продължава клинична специализация по „Кардиоторакална и съдова хирургия” в Carolinas Medical Center, Charlotte, NC под ръководството на проф. Франсис Робичек от 07.1995 – 06.1998 г. През 1999 г. му е присъдена специалност по „Съдова хирургия”, след което 2001 – 2002 г. специализира „Ендоваскуларно лечение на периферни съдови заболявания” в същия център в САЩ.
След завръщането си в България защитава дисертационен труд в областта на хирургичното лечение на запушванията на подбедрените артерии и му е присъдена научно-образователната степен „Доктор по медицина”. Има редица пулбикации в българския и чуждестранния печат, както и участия в международни медицински форуми. Редовен член е на Европейското дружество по Съдова и ендоваскуларна хирургия.
Преди постъпването си в МБАЛ „Токуда Болница София” е главен асистент в клиника по „Съдова хирургия” в УНБАЛ „Св. Екатерина”.

Проф. д-р Васил Червенков е бивш председател на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология и Съпредседател на Българското дружество по ендоваскуларна терапия.

Проф. д-р Васил Червенков, ДМ

Проф. д-р Васил Червенков, ДМ

съпредседател на БДЕТ

Българско дружество по еднваскулрна терапия е член на Световната Организация на ендоваскуларните специалисти (ISEVS)

СЛЕДВАЙТЕ НИ

design by Syreia+

© 2019  BSET.bg